CZ | EN | HU | PL | SK
Strona Główna

Regulamin konkursu "ja i mój Harry Potter"

Była Multipla, był Dawid Podsiadło, czas na Harrego Pottera!
Do wygrania bilety na Harry Potter i Komnata Tajemnic in Concert. Weź udział w konkursie, pokaż nam swojego Harrego Pottera i przeżyj na nowo przygodę w magicznym świecie J.K. Rowling z orkiestrą symfoniczną na żywo i filmem na wielkim ekranie.

Spotkałeś Daniela Radcliffe’a? Twój znajomy wygląda jak Harrym Potter? A może twój Harry Potter jest na ilustracji książki, która masz od 20 lat? Wrzuć z nimi zdjęcie i wygraj podwójne zaproszenia na jedno z wydarzeń w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie lub Krakowie.

Zaproszenia wygrają trzy osoby, które wstawią najciekawsze zdjęcie, oraz dwie osoby z największą ilością polubieni pod zdjęciem.

Link do konkursu: http://bit.ly/2wl8Gpj 

REGULAMIN KONKURSU Konkurs fotograficzny „Ja i mój Harry Potter”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady konkursu Konkurs fotograficzny „Ja i mój Harry Potter” dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook.

2. Organizatorem konkursu jest JVS Group z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bagno 2/198, 00-112 Warszawa (Organizator).

3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.

4. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Ja i mój Harry Potter zwany jest dalej „Konkursem”.

5. Fundatorem nagród w Konkursie jest JVS Group.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na wydarzeniu stworzonym przez profil https://www.facebook.com/jvsgrouppl/

 

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

b. posiadanie aktywnego konta w serwisie www.facebook.com;

c. udostępnienie zdjęcia w wydarzeniu konkursowym.

d. wyrażenie przez uczestnika zgody na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem. Wysłanie zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem,
iż zapoznał się on z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

4. Konkurs trwa od dnia Konkurs trwa od dnia 23 lipca 2017 do dnia 31 sierpnia 2017 do godz. 23:59.

 

§3. NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe – dla każdego zwycięzcy jedno podwójne zaproszenie na wydarzenie Harry Potter i Komnata Tajemnic in Concert w wybranym mieście.

2. Warunkiem odbioru nagrody jest odbiór osobisty nagrody w miejscu i dniu wydarzenia, po wcześniejszym przesłaniu niezbędnych danych do organizatora.

3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru lub skorzystania z nagrody przez uczestnika z powodów niezależnych od organizatora. Uczestnikowi w takim wypadku nie przysługuje zamiana na jakikolwiek inny rodzaj lub ekwiwalent nagrody.

5. Warunkiem przekazania Nagrody Zwycięzcy jest zgłoszenie się Zwycięzcy do Organizatorów Konkursu nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu w celu podania danych kontaktowych i adresowych. Wiadomość należy wysłać przez wiadomość prywatną przesłaną za pośrednictwem profilu https://www.facebook.com/jvsgrouppl/ z profilu osoby, która zamieściła zwycięskie zgłoszenie.

§4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu w wydarzeniu Konkurs fotograficzny „Ja i mój Harry Potter” autorskiego zdjęcia obrazującego w jakikolwiek sposób Harry’ego Pottera. Jedna osoba może zostawić nieograniczoną ilość komentarzy. O zwycięstwie decyduje 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.

2. Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać następujące warunki:

a. nie może być antyreklamą ani naruszać wizerunku lub dobrego imienia Organizatora;

b. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator;

c. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne;

d. nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych.

3. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie konkursowe spełnia którykolwiek z warunków wymienionych powyżej, nie będzie ono podlegać ocenie, a uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie.

4. Nagrodzonych zostanie 5 osób.
3 osoby, które zamieszczą najlepsze, zdaniem jury, zdjęcie oraz
2 osoby, których zdjęcie zdobędzie najwięcej lajków.

5. Nazwiska i imiona Zwycięzców zostaną opublikowane w wydarzeniu po zakończeniu konkursu.

6. Informacja o wygranych nagrodach w konkursie zostanie opublikowana w komentarzu zdjęcia konkursowego do dnia 4 września 2017r.

 

7. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę.

 

§5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu lub w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jego zakończenia.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora z dopiskiem „KONKURS–FACEBOOK”.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu.

 

§6. DANE OSOBOWE

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101poz. 926 ze zm.), w tym na publikację jego imienia i nazwiska w wydarzeniu „Konkurs fotograficzny Ja i mój Harry Potter” organizowanym przez JVS Group PL w przypadku wygrania w Konkursie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek udziału w Konkursie.

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.jvsgroup.pl w siedzibie JVS Group ul. Bagno 2/198, 00-112 Warszawa, oraz na profilu JS Group PL – just view the show.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Więcej Aktualności

Harry Potter i Komnata Tajemnic in Concert

10.04.2017 - - JVS GROUP zaprasza na kolejne wydarzenie z cyklu koncertów symfonicznych do filmów o Harrym Potterze.

Všechny novinky

Bądź na bieżąco

info@jvsgroup.pl www.jvsgroup.pl +48 793 050 503 Bagno2/198, 00-112 Warszawa
Copyright 2017. All rights reserved