Wygraj M&G z Kelly Family! - JVS Group
CZ | EN | HU | PL | SK
Úvod

Wygraj M&G z Kelly Family!

Chcesz poznać Kelly Family?
Do wygrania szansa na wzięcie udziału w spotkaniu z fanami (tzw. meet&greet) z zespołem 11.01.2018 w Warszawie

Link do konkursu:

REGULAMIN KONKURSU Konkurs „Wygraj M&G z Kelly Family!”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady konkursu Konkurs „Wygraj M&G z Kelly Family!” dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook.

2. Organizatorem konkursu jest JVS Group z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bagno 2/198, 00-112 Warszawa (Organizator).

3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.

4. Konkurs prowadzony jest pod nazwą "Wygraj M&G z Kelly Family!" zwany jest dalej „Konkursem”.

5. Fundatorem nagród w Konkursie jest JVS Group.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na profilu FB Organizatora: https://www.facebook.com/jvsgrouppl/

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

b. posiadanie aktywnego konta w serwisie www.facebook.com;

c. zalajkowanie profilu fb https://www.facebook.com/jvsgrouppl/

d. wyrażenie przez uczestnika zgody na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem. Wysłanie zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem,
iż zapoznał się on z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

e. umieszczeniu pod postem konkursowym komentarza i otagowanie w nim przynajmniej jednej osoby

f. zaznaczenie, o które miasto chodzi.

g. Opcjonalnie (mile widziane będzie również) udostępnienie posta konkursowego na swojej tablicy

4. Konkurs trwa od dnia Konkurs trwa od dnia 21 grudnia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 do godz. 23:59.

§3. NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są podwójne zaproszenia na spotkanie Kelly Family z fanami. Każda wygrana osoba może zabrać ze sobą 1 osobę towarzyszącą. Zapraszamy 6 osób, co razem daje 12 osób na spotkaniu.

2. Warunkiem odbioru nagrody jest odbiór osobisty nagrody w miejscu i dniu wydarzenia, po wcześniejszym przesłaniu niezbędnych danych do organizatora.

3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, lub odstąpienie udziału innej osobie.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru lub skorzystania z nagrody przez uczestnika z powodów niezależnych od organizatora. Uczestnikowi w takim wypadku nie przysługuje zamiana na jakikolwiek inny rodzaj lub ekwiwalent nagrody.

5. Warunkiem przekazania Nagrody Zwycięzcy jest zgłoszenie się Zwycięzcy do Organizatorów Konkursu nie później niż w terminie dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu w celu podania danych kontaktowych i adresowych. Wiadomość należy wysłać przez wiadomość prywatną przesłaną za pośrednictwem profilu https://www.facebook.com/jvsgrouppl/ z profilu osoby, która zamieściła zwycięskie zgłoszenie.

§4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzenie na pytanie w poście konkursowym i otagowanie znajomego w poście konkursowym. Jedna osoba może zostawić nieograniczoną ilość komentarzy. O zwycięstwie decyduje 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.

2. Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać następujące warunki:

a. nie może być antyreklamą ani naruszać wizerunku lub dobrego imienia Organizatora;

b. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator;

c. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne;

d. nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych.

3. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie konkursowe spełnia którykolwiek z warunków wymienionych powyżej, nie będzie ono podlegać ocenie, a uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie.

4. Nagrodzonych zostanie 30 osób w Warszawie i 30 w Krakowie.

5. Nazwiska i imiona Zwycięzców zostaną opublikowane po zakończeniu konkursu.

6. Informacja o wygranych nagrodach w konkursie zostanie opublikowana w komentarzu zdjęcia konkursowego do dnia 02.01.2017.

7. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę.

8. Miejsce i czas M&G zostaną podane zwycięzcom po rozstrzygnięciu konkursu.

§5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu lub w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jego zakończenia.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora z dopiskiem „KONKURS–FACEBOOK”.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu.

§6. DANE OSOBOWE

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101poz. 926 ze zm.), w tym na publikację jego imienia i nazwiska w wydarzeniu „Konkurs Przybij piątkę Kelly Family” organizowanym przez JVS Group PL w przypadku wygrania w Konkursie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek udziału w Konkursie.

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.jvsgroup.pl w siedzibie JVS Group ul. Bagno 2/198, 00-112 Warszawa, oraz na profilu JS Group PL – just view the show.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Więcej Aktualności

Všechny novinky

Bądź na bieżąco

info@jvsgroup.pl www.jvsgroup.pl Telefon kontaktowy: +48 791 394 449 Adres: Bagno2/198, 00-112 Warszawa
Copyright 2017. All rights reserved